POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Szanowny Kliencie informujemy, że zgodnie z art. 13 i 14 Rozp. UE, N. 679/2016, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o celach i sposobach przetwarzania danych przez spółkę Etg srl zwaną dalej „Właścicielem” z siedzibą i prowadzącą działalność siedziba przy Via G. Fara 39 Mediolan 20124.

CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania każdym aspektem związanym z określoną umową lub środkami przedumownymi realizowanymi na żądanie zainteresowanych stron. W szczególności właściciel będzie przetwarzał dane osobowe w celu zaprojektowania i realizacji uzgodnionych z klientem kampanii reklamowych, operacji Barter związanych z kampaniami oraz działań sprzedażowych produktów pochodzących z działalności Barter. Wśród wskazanych powyżej aspektów przywołujemy te, które dotyczą aspektów księgowych, administracyjnych i prawnych uregulowanych w odpowiednich przepisach odniesienia. Do celów sądowej ochrony praw właściciela podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH:
Ze względu na rodzaj istniejącej lub potencjalnie istniejącej relacji handlowej właściciel nie będzie świadomy „szczególnych danych” klientów; jeśli jednak właściciel dowie się o takich danych w trakcie trwania stosunku umownego, będą one przetwarzane zgodnie z postanowieniami art. 9 Rozp. UE, N. 679/2016. Przypominamy, że przez poszczególne dane rozumiemy dane osobowe umożliwiające ujawnienie pochodzenia rasowego i etnicznego, przekonań religijnych, światopoglądowych lub innych, poglądów politycznych, przynależności do partii, związków zawodowych, stowarzyszeń lub organizacji o charakterze wyznaniowym lub filozoficznym, politycznych lub związkowych, dane osobowe odpowiednie do ujawnienia stanu zdrowia i życia seksualnego, dane genetyczne i biometryczne.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
Twoje dane są przetwarzane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników wyznaczonych jako upoważnieni i/lub wyznaczeni do przetwarzania wspólnych danych i mogą być ujawniane „zewnętrznym” podmiotom przetwarzającym dane, takim jak: księgowy do celów administracyjnych, księgowych i podatkowych, kancelaria prawna do zarządzania wszelkimi praktykami sądowymi, inżynier systemów i kierownik IT ds. utrzymania systemów IT i zarządzania kopiami zapasowymi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ:
Administrator informuje, że podane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państw trzecich, ale w przypadku przeniesienia czynności przetwarzania do państwa trzeciego nastąpi to w sposób wymagany i wskazany w Rozdziale V Rozporządzenia Europejskiego nr. 679/2016.

OKRES KONSERWACJI:
Twoje dane są przechowywane u Administratora przez okres niezbędny do dokonania czynności przetwarzania, a następnie do wypełnienia obowiązków księgowych i podatkowych po przetwarzaniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON:
Zgodnie z art. od 15 do 22 Rozp. UE, rz. 679/2016 może na przykład w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu oraz uzyskania informacji o zabiegach przeprowadzonych w ramach zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji dotyczących osoby, osoby fizycznej, w tym profilowanie. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się bezpośrednio z naszym adresem e-mail privicy@europeantraders.com. Ponadto przypominamy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (https://www.garanteprivacy.it/)